PÓŁKOLONIA NARCIARSKO-SNOWBOARDOWA

PÓŁKOLONIA NARCIARSKO-SNOWBOARDOWA (wiek 7-14 lat)


Data wydarzenia: 19.02.2024

Termin: 19.02-23.02.2024
Miejsce: codziennie jeździmy na wybrany stok, który oferuje najlepsze warunki śniegowe.
Miejsce zbiórki: os. Handlowe 4 na parkingu przy szkole ZSOS nr 1.
Stok narciarski:http://www.laskowa-ski.pl/, http://kompleksbeskid.pl/nasze-stoki.html, http://szklanagora.pl/

Koszt półkolonii: 900 PLN

W programie dla dzieci:
3,5 h/ nauka i doskonalenie jazdy na nartach i snowbordziePRZYKŁADOWY PLAN DNIA:

8.15
8.15
zbiórka
8.30
8.30
wyjazd z Krakowa
10.00-12.00
10.00-12.00
szkolenie narciarskie i snowboardowe
12.00-12.45
12.00-12.45
przerwa
12.45-14.30
12.45-14.30
szkolenie narciarskie i snowbordowe
15.00
15.00
wyjazd do Krakowa
16.30
16.30
odbiór dzieci z miejsca zbiórki
Zapisy przyjmujemy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do dnia 30.11.2023 r. Zaliczkę w wysokości 300 pln należy przelać do dnia 30.11.2023 na nasze konto. Pozostałą kwotę należy uregulować w pierwszym dniu półkolonii.

W cenie:
Przejazd autokarem
Szkolenie narciarskie i snowbordowe
Ubezpieczenie nwFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Termin
Warunki uczestnictwa:

 1. Przed zgłoszeniem udziału w półkolonii uczestnik / rodzic/ winien zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 2. Wypełniona i podpisana karta zgłoszenia jest umową pomiędzy firmą NIKA TEAM zwaną dalej organizatorem, a uczestnikiem wypoczynku.
 3. Organizator zapewnia opiekę i ubezpieczenie uczestników podczas półkolonii.
 4. Uczestnikami półkolonii opiekują się wychowawcy z odpowiednimi kwalifikacjami zatrudnieni przez Nika Team.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Jeśli klient zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z jego winy.
 7. Klub NIKA TEAM zapewnia opiekę i ubezpieczenie uczestników podczas przejazdu do miejsc docelowych i podczas szkolenia.
 8. każdy uczestnik sekcji musi posiadać odpowiedni i niewadliwy sprzęt sportowy.
 9. uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora/trenera. dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań
 10. Niewykorzystanie przez klienta świadczeń objętych programem półkolonii z przyczyn leżących po jego stronie, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane usługi.
 11. Rezygnacja z udziału w półkolonii może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisma przez organizatora.
 12. Koszty rezygnacji z imprezy :
- do 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii zwracana jest cała wpłata na półkolonię,
- od 14 dni do rozpoczęcia imprezy zaliczka nie jest zwracana
Made on
Tilda